Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provozování e-shopu na stránkách https://www.vinarstvipazderkovi.cz

Provozovatelem e-shopu je Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka, Brněnská 1117/26, Mikulov, PSČ 692 01, IČO: 644 52 174.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží (zejména vín a hroznového moštu) v internetovém obchodu www.vinarstvipazderkovi.cz a upravují práva a povinnosti prodávajícího (Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka, se sídlem Brněnská 1117/ 26, PSČ 692 01, IČO: 644 52 174, DIČ: CZ5912220600, registrovaném u Obecního živnostenského úřadu v Mikulově pod Sp. značkou MUMI/1131/2017/SVE) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, zejména při uzavírání kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, uzavírané na dálku, dále práva a povinnosti smluvních stran související s plněním dle uzavřených kupních smluv a práva a povinnosti smluvních stran při uplatňování práv z odpovědnosti za vady zboží.

Práva a povinnosti neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li kupujícím spotřebitel, aplikují se na vztah prodávajícího a kupujícího zvláštní zákonná pravidla na ochranu spotřebitele obsažená zejména v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dál jen „OZ“), a v zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V individuálně sjednané kupní smlouvě lze dohodnout podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Objednání zboží
 • Objednáním zboží se rozumí podání objednávky přes internetový obchod www.vinarstvipazderkovi.cz, případně zaslání objednávky na emailovou adresu: dionysos@breclavsko.com
 • Pro objednání zboží kupující odešle prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího elektronickou objednávku, která je návrhem k uzavření kupní smlouvy na určitý druh zboží. Před odesláním objednávky je objednávka zrekapitulována, přičemž kupujícímu je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které ve své objednávce uvedl. K uzavření kupní smlouvy dochází následně na základě „Potvrzení objednávky“ zaslaného prodávajícím na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Podmínkou platnosti objednávky kupujícího je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí; v případě kupujících, kteří jsou fyzickými osobami, zejména uvedení jména a příjmení, adresy dodání a kontaktní e-mail a telefon, v případě právnické osoby uvedení obchodní firmy, IČO, adresa sídla, adresa místa dodání a kontaktů, aby mohl být kupující v případě jakýchkoli problémů kontaktován. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce.
 • Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen se seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, přičemž stvrzení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlas kupujícího s jejich použitím, je nedílnou součástí objednávky.
 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží z internetového obchodu prodávajícího uvedené v objednávce, které je dostupné a může být prodávajícím dodáno. Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. Kupující odesláním objednávky zboží prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let, pokud není prodávajícím vyžadováno jiné potvrzení této skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje možnost stornovat objednávku či nepředat zboží v případě nesplnění podmínky věku na straně kupujícího. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, došlo k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) tuto částku předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

 1. Dodací podmínky

Termín dodání zboží

Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším možném termínu.

Zboží, které je skladem, bude expedováno kupujícímu po připsání peněz na účet prodávajícího při platbě převodem, a to na území ČR do 5 pracovních dnů od odeslání oznámení o expedici objednaného zboží.

Pokud není požadované zboží skladem, bude prodávající informovat kupujícího o možném termínu dodání.

Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou kupujícím. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu).

Kupující může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na prodejně prodávajícího v Mikulově, Brněnská 1117/26, PSČ 692 01 (tel: +420 602 567 640). Zboží je možné si vyzvednout ihned po obdržení oznámení, že je připraveno k odběru.

Způsob dodání zboží, cena za dopravu

Přepravu zboží zajišťuje společnost ZDAR, a.s. (Fofr Žďár). Přepravci předáváme společně s adresou telefonický a emailový kontakt pro snazší doručení.

Dopravné v rámci České republiky hradí kupující.

Doprava pro Českou republiku: 

Zboží je baleno a odesíláno optimálně po 6 nebo 12 lahvích. Dopravné hradí kupující. Ceny dopravného jsou uvedeny včetně DPH.

 1. Dopravné při objednání méně než 12 kusů lahví je ve výši 220,- Kč.
 2. Při objednání 12 kusů lahví činí dopravné 190,- Kč.
 3. Při objednání 13 až 23 lahví činí dopravné 400,- Kč.
 4. Při objednání 24 kusů lahví činí dopravné 350,- Kč.
 5. Při objednání 25 až 35 kusů lahví činí dopravné 600,- Kč.
 6. Při objednání 36 a více kusů lahví činí dopravné 550,- Kč.

Při objednání více kusů je dopravné řešeno individuální dohodou.

Při osobním odběru je možné objednat jakékoliv množství.

Převzetí dodávky

Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned pracovníkovi zásilkové firmy, odpovědnost za poškození zásilky nese dopravce.

Podpisem dodacího/přepravního listu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamace o porušení obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

 1. Kupní cena

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a kupující, který je plátcem DPH, si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH z nakoupeného zboží.

Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho dopravu, tyto náklady jsou v každé objednávce uvedeny samostatně, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit.

 1. Platební podmínky

Platbu za zboží je možno provést:

 1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu 19-2051050277/0100 KB Břeclav, přičemž jako variabilní symbol je potřeba uvést číslo objednávky, zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu po připsání částky na účet prodávajícího. Platbu proveďte co nejdříve po obdržení emailu.

 Konečný daňový doklad/faktura je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem:

Kupující, který je spotřebitelem a který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetového obchodu), má dle ust. § 1829 an. OZ právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se kupující zavazuje vyrozumět prodávajícího písemně e-mailem na adresu: dionysos@breclavsko.com, popř. doporučeným dopisem na adresu sídla prodávajícího, přičemž uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich vrácení). Pro odstoupení je možno využít formulář, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení zpět úplné a nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení (láhve i zátky), v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se spotřebitel zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno či spotřebováno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, v takovém případě vrací prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Oproti kupní ceně, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Po vrácení zboží kupujícím prodávajícímu vrátí prodávající nejdéle do 14 dnů od odstoupení kupujícímu zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží vč. balného a poštovného).

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 OZ.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího:

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) tuto částku předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

 1. Nepřevzetí zboží

Pokud kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení s jeho převzetím a objednané zboží mělo být podle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, které nepřevzetím zboží prodávajícímu vznikly, a dále má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 1. Práva z vadného plnění

Právo reklamovat

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv a povinností z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Pro potraviny (tedy i víno) není délka záruční doby speciálně stanovena. Záruční doba za ostatní zboží dodané kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Záruční doba za ostatní zboží dodané kupujícímu, který je podnikatel, může být poskytnuta v délce uvedené u konkrétního zboží na daňovém dokladu. Je-li na prodávaném zboží (či jeho obalu) v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Po předání zboží prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nevhodným skladováním.

Postup kupujícího při reklamaci

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout, pokud kupující zjistí zjevné vady či neshody mezi tím, co je uvedeno v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu či množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů, písemně informovat prodávajícího na adresu: dionysos@breclavsko.com. Pokud kupující reklamuje zjevné vady chuti a vzhledu, musí být reklamované zboží vráceno prodávajícímu v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na vlastní náklady u prodávajícího na výše uvedené e-mailové adrese, popř. na adrese jeho sídla či provozovny. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad a dále uvede své kontaktní údaje.

V případě kupujícího-spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. V případě kupujícího-podnikatele bude reklamace vyřízena dle občanského zákoníku.

Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace Kupujícím zaniká, bude-li zjištěno, že vada byla způsobena nevhodným skladováním. V případě neoprávněné reklamace bude reklamace odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady.

 1. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a to ve smyslu aplikovatelné právní úpravy. Uvedené zpracování osobních údajů a další nakládání s nimi se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

Zejména za účelem naplnění GDPR prodávající vypracoval dokument označený jako „Zásady ochrany osobních údajů“), ve kterém jsou uvedeny informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů prodávajícím.

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, ročníků a adjustáže nabízených vín podle platné nabídky.

Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy ČR. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu prodávajícího – tj. dnem 30.5.2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.